ราชกิจจานุเบก ออกประกาศ”หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบก ประกาศให้ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม หลังพบจำหน่ายราคาเกินจริงและขาดตลาด แทงบอล line

หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1ปี

แทงบอล line เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า “ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กำหนดควบคุม 64 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ไปแล้วนั้น โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถาการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดราคาสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางกล่าวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีกการออกประกาศใหม่
ข้อ 2 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม
1.หน้ากากอนามัย
2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ” แทงบอล line